U+ 기업상품 서류양식

Smart CCTV_가입신청서(가입/변경/일시정지/해지)

  • 2017-12-04 23:07:00
  • hit1033
  • vote14
  • 115.138.82.26

 

U+ CCTV 기본패키지(VAT별도)

 

1대  -  18500원  l  2대  -  27000원  l  3대  -  36000원  l  4대  -  45000원  l

~ 16대  -        원(문의)

 

2018년 3월 12일부터 (U+ 할인정책)

1대  -  18000원  l  2대  -  26000원  l  3대  -  33000원  l  4대  -  40000원  l

~ 16대  -        원(문의)

 

* A/S 3년(무상기준) / 기기교체

 

풍선말은이렇다
 

풍선말은이렇다

 

* U+ 청약서 다운가능(첨부파일)

게시글 공유 URL복사